Birtokbaadás

A birtokbaadás jelenti azt a pillanatot, amikor az eladó az ingatlan birtoklásának jogát átruházza a vevőre. A birtokbaadáskor az eladó átadja a vevőnek az ingatlan kulcsait és a felek felvesznek egy jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a mérőórák állását is. Az eladó ezen óraállásig köteles rendezni a közüzemi díjakat. Fontos, hogy a birtokbaadással száll át a kárveszélyviselés is, vagyis ha ezt követően keletkezik bármilyen kár az ingatlanban az már a vevő veszélye. A birtokbaadáskor az eladónak át kell adnia a közüzemi szolgáltatók és a közös képviselő nyilatkozatát arról hogy nem áll fenn közüzemi-, illetve közös költség tartozás.

Bár a birtokbaadás legtöbbször a felek együttműködésével gördülékenyen megvalósul, azért a felek egyes kötelezettségeit legalább a fenti részletességgel érdemes a szerződésben szabályozni tekintve, hogy ilyen részletességig a jogszabály nem határozza meg azokat.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY 6:215 §, 6:217. § és 6:218. §

6:215. § [Adásvételi szerződés]

(1) Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni.

(3) A dolog adásvételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szerződésre is, amelyből jog vagy követelés visszterhes átruházására vonatkozó kötelezettség fakad.

(…)

6:217. § [Hasznok szedése, teher- és kárveszélyviselés ingatlan adásvétele esetén]

Ha az eladó az adásvétel tárgyát képező ingatlan birtokát a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vevőre átruházza, a vevő a birtokátruházás napjától kezdve szedi a dolog hasznait, viseli terheit és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

6:218. § [Költségek]

(1) Az eladó viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

(2) A dolog átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.