A vevő tulajdonjogának bejegyzése az eljárás függőben tartásával

Ez a rendelkezés elsődlegesen a földhivatalnak szól. Ha a vevő a vételárat nem a szerződés aláírásakor, hanem azt követően fizeti meg az eladó részére, akkor garanciális okokból célszerű, hogy az eladó az ingatlan tulajdonjogáról ne a szerződés aláírásakor, hanem a vételár maradéktalan kiegyenlítésekor mondjon le.

Ezt alapvetően két jogintézmény valamelyikének alkalmazásával szokás biztosítani, az egyik a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzésével történő eladás, a másik a vevő tulajdonjogának bejegyzése az eljárás függőben tartásával. Az utóbbit csak olyan esetben lehet alkalmazni, amikor a szerződéskötés és a vételár kifizetése között nem telik el több, mint 6 hónap. Előnye viszont, hogy csak egyszer kell megfizetni a földhivatali eljárás díját.

Ilyen esetben a szerződés általában tartalmaz egy olyan rendelkezést, hogy az eladó a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön azzal, hogy a felek közösen kérik a földhivatalt, hogy az eljárást az Inytv 47/A.§ szerint a bejegyzési engedély benyújtásáig, de legfeljebb 6 hónapig tartsa függőben.

Ez azt jelenti, hogy ha az adásvételi szerződés benyújtásra kerül a földhivatalba, akkor a földhivatal legfeljebb 6 hónapig vár arra, hogy a tulajdonjogról lemondó nyilatkozat benyújtásra kerüljön. Ha ezen idő alatt ez megtörténik, mert a vevő kifizette a vételárat, akkor a földhivatal a széljegyet elintézi és a tulajdonjogot bejegyzi. Ha a 6 hónap eredménytelenül telik el, akkor a földhivatal a bejegyzési kérelmet elutasítja. Fontos, hogy ha a tulajdonjogról lemondó nyilatkozatot a földhivatalba benyújtásra kerül akkor a tulajdonjog bejegyzésével nem várja meg a 6 hónap leteltét, hanem az általános ügyintézési határidőn belül (kb. 21 nap) azt elintézi.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. ÉVI CXLI. TÖRVÉNY

47/A. § (1) Függőben kell tartani a beadvány elintézését:

a) a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig,

b) a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig,

c) az ügyész értesítése esetén, az e törvény 42. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezéséig,

d) ha törvény így rendelkezik.

(1a) Ha a megkeresés alapjául szolgáló bírósági vagy más hatósági határozat a jogszerzést feltételhez köti, az ingatlanügyi hatóság a megkeresés elintézését a határozatban a feltétel teljesítésére meghatározott határidő lejártáig, legfeljebb azonban a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapos határidő elteltéig függőben tartja.

(1b) Függőben tartja továbbá az ingatlanügyi hatóság a beadvány intézését a felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényének feljegyzésétől a kijavítás tárgyában hozott döntésben foglaltak ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig.

(2) A függőben tartásról az ingatlanügyi hatóság - az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset kivételével - a beadvány beérkezését követő nyolc napon belül értesítés megküldésével tájékoztatja a kérelmezőt.

(3) A függőben tartást a tulajdoni lapra nem kell feljegyezni.

(4) A függőben tartott beadvány ügyintézési határidejének számítására az eljárás felfüggesztésére vonatkozó szabályok az irányadók.